Dynjandisheiði: Skipulagsstofnun gefur út álit

Skipulagsstofnun hefur gefið út álit um mat á umhverfisáhrifum Vestfjarðavegar um Dynjandisheiði og Bíldudalsveg frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi á Dynjandisheiði.

Í matsskýrslu Vegagerðarinnar er framkvæmdum skipt í þrjá áfanga og lagt mat á umhverfisáhrif þrettán valkosta um veglínur á þessum þremur áföngum:

Áfangi I, á Vestfjarðarvegi frá Hörgsnesi í Vatnsfirði að Tröllahálsi á Dynjandisheiði.

Áfangi II, á Vestfjarðavegi frá Tröllahálsi um Dynjandisheiði og að Mjólkárvirkjun í Borgarfirði.

Áfangi III, á Bíldudalsvegi frá Bíldudalsflugvelli að Vestfjarðavegi.

Samgöngubætur og jákvæð áhrif

Skipulagsstofnun telur ljóst að heilsársvegur um Dynjandisheiði komi til með að fela í sér verulegar samgöngubætur fyrir fjölda fólks á stóru svæði og er jafnframt sammála Vegagerðinni um að áhrif áfanga II og III á samfélag, landnotkun og mannvirki séu talsvert jákvæð, óháð leiðarvali.

Ekki mælt með þverun Vatnsfjarðar

Í Vatnsfirði lagði Vegagerðin fram til umfjöllunar og samanburðar veglínur sem fylgja núverandi vegi annars vegar og þvera fjörðinn hins vegar, en þess ber að geta að sá kafli Vestfjarðavegar sem um ræðir er nú þegar með bundnu slitlagi og er ekki sérstakur farartálmi að vetri. Jákvæð áhrif af lagningu nýs vegar á áfanga I felast því fyrst og fremst í betri vegi upp á Dynjandisheiði.

Eftir samanburð valkosta á áfanga I er það álit Skipulagsstofnunar að veglína A1 í Vatnsfirði, sem fylgir núverandi veglínu, sé besti kosturinn með tilliti til umhverfisáhrifa og sé í raun eini kosturinn sem ætti að koma til greina. Það er þó mat Skipulagsstofnunar að sá valkostur hafi ekki verið útfærður á þann hátt sem gera ætti kröfu um til að draga úr áhrifum framkvæmdarinnar á verndarsvæði Vatnsfjarðar eins og framast er unnt.

Neikvæð áhrif á friðlýst svæði Dynjanda

Önnur helstu umhverfisáhrif framkvæmdarinnar, að mati Skipulagsstofnunar, felast í neikvæðum áhrifum á friðlýst svæði Dynjanda en á þeim vegkafla eru lagðar fram tvær veglínur til samanburðar sem að mati Skipulagsstofnunar hafa báðar talsvert neikvæð áhrif á verndarsvæðið.

Skipulagsstofnun tekur ekki afstöðu til þess hvor kosturinn eigi að verða fyrir valinu en bendir á að Umhverfisstofnun telur annan valkostanna ekki samræmast verndarskilmálum friðlýsts svæðis við Dynjanda.
Framkvæmdirnar munu jafnframt valda umtalsverðu raski á náttúrulegri strandlengju þriggja innfjarða í sunnanverðum  Arnarfirði sem mun hafa áhrif á lífríki fjöru þar sem finna má vistgerðir með hátt verndargildi og mikilvæg fæðuöflunarsvæði fugla.

Vegagerðin leggur fram fjölmargar mótvægisaðgerðir vegna áhrifa á þá umhverfisþætti sem fjallað er um í umhverfismatinu. Þær þyrfti þó að útfæra nánar að mati Skipulagsstofnunar og skilgreina þarf með skýrari hætti ábyrgð með framkvæmd og eftirfylgni þeirra.

Næstu skref

Það er í höndum hlutaðeigandi sveitarfélaga (Vesturbyggðar og Ísafjarðarbæjar), Umhverfisstofnunar sem leyfisveitanda fyrir framkvæmdum innan friðlýstra svæða, og Vegagerðarinnar að taka afstöðu til framlagðra valkosta og vinna að nánari útfærslu þeirra sem og mögulegra mótvægisaðgerða og vöktunar

DEILA