Fréttalisti

bb.is | 27.09.10 | 13:02 Minnisvarði um ástvini afhjúpaður

Mynd með frétt Minnisvarði um ástvini sem farist hafa af slysförum var afhjúpaður við Skarfasker í Hnífsdal á laugardag. Afhjúpun hans var liður í dagskrá vegna opnunar Bolungarvíkurganga en ráðist var í uppsetningu minnisvarðans að tillögu Albertu Gullveigar Guðbjartsdóttur, þáverandi formanns Nemendafélags Menntaskólans á Ísafirði. „Ég lagði þetta til sem fulltrúi unga fólksins þegar ...
Meira

bb.is | 27.09.10 | 11:18Bolungarvíkurgöng opnuð

Mynd með fréttHátíðarstemmning ríkti er Bolungarvíkurgöng voru formlega opnuð fyrir umferð á laugardag. Ögmundur Jónasson, samgönguráðherra naut aðstoðar Kristjáns L. Möller, forvera síns, er hann klippti á borða og opnaði göngin Bolungarvíkurmegin. Ögmundur óskaði eftir því að Kristján tæki þátt í opnuninni enda hefði hann verið samgönguráðherra þegar framkvæmdirnar hófust fyrir rúmum tveimur ...
Meira

Eldra efni

2015
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember.

2014
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2013
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2012
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2011
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2010
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2009
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2008
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2007
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2006
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2005
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2004
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2003
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

2002
janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, september, október, nóvember, desember.

bb.is | 24.09.10 | 16:45 Setlög sem leysast upp í vatni

Mynd með frétt „Í verki sem þessu er mesta óvissan með jarðgangahlutann. Það veit enginn fyrir víst hvað leynist undir yfirborðinu. Við þekkjum betur aðstæður til að byggja vegskála, brýr og leggja vegi að göngunum,“ segir Rúnar Ágúst Jónsson, staðarstjóri Ósafls í samtali við mbl.is en starfsmenn fyrirtækisins lentu í seinunnum setlögum við gerð ...
Meira

bb.is | 23.09.10 | 14:52 Göngin ekki blessuð af presti

Mynd með frétt Bolungarvíkurgöng verða ekki blessuð af presti áður en þau verða opnuð fyrir umferð á laugardag. „Það er hefðin og venjan við vígslu samgöngumannvirkja að hafa ekki blessun, dæmi má taka síðustu vígslur sem ég var við, í Mjóafirði og á Þröskuldum, þar var ekki prestur. Ekki minnist ég heldur blessunar við ...
Meira


bb.is | 21.09.10 | 15:59 Fagnaður frá morgni fram á rauða nótt

Mynd með frétt Fjölbreytt hátíðarhöld verða í Bolungarvík í tengslum við opnun Bolungarvíkurganga á laugardag. Fögnuðurinn mun standa frá því árla morguns og fram á nótt. Um morguninn verður afhjúpað minnismerki við Skarfasker í Hnífsdal. Skömmu síðar gefst viðstöddum færi á að hjóla og hlaupa í gegnum göngin frá Hnífsdal til Bolungarvíkur. Bolungarvíkurmegin verður ...
Meira

bb.is | 17.09.10 | 09:15 Binda vonir við samráð við P&S

Mynd með frétt Ekki er í bígerð að auka framboð á sjónvarpsrásum í Hnífsdal og í Bolungarvík með tilkomu nýs útvarps- og símasambands í Bolungarvíkurgöngum. „ISAM væðing á þessum stöðum er ekki á áætlun Símans en við bindum vonir við samráð Póst- og fjarskiptastofnunar sem gæti skilað sér í miklu framfaraspori fyrir minni þéttbýliskjarna ...
Meira


bb.is | 15.09.10 | 14:56 Vegleg hátíðardagskrá

Mynd með frétt Mikið verður um dýrðir annan laugardag þegar jarðgöngin milli Hnífsdals og Bolungarvíkur verða vígð. Sérstök hátíðardagskrá hefst kl. 10:15 um morguninn með því að minnisvarði um ástvini sem farist hafa af slysförum verður afhjúpaður við Skarfasker í Hnífsdal. Um fimmtán mínútum síðar verður hlaupið og gegnið í gegnum göngin. Gefst þá ...
Meira

bb.is | 15.09.10 | 13:34 Gert klárt fyrir útvarps- og símasamband

Mynd með frétt Starfsmenn Rafskauts ehf., á Ísafirði unnu að því í gær að koma fyrir kapli fyrir útvarp og síma í Óshlíðargöngum. Aðferðin við uppsetningu hans þótti afar fljótvirk en vörubifreið dró kapalkeflið í gegnum göngin á meðan lyftuvagni var ekið á eftir. Á honum voru starfsmenn Rafskauts og komu kaplinum fyrir á ...
Meira


bb.is | 15.09.10 | 13:02 Göngin heita Bolungarvíkurgöng

Mynd með frétt Jarðgöngin á milli Bolungarvíkur og Hnífsdals munu heita Bolungarvíkurgöng að sögn G. Péturs Matthíassonar upplýsingafulltrúa Vegagerðarinnar. Eins og fram hefur komið hefur skilti sem sett hefur verið upp við göngin með nafninu Óshlíðargöng vakið þó nokkra athygli. Verkið hét Óshlíðargöng í útboðsgögnum sem samkvæmt upplýsingum blaðamanns stafar væntanlega af því að ...
Meira

bb.is | 15.09.10 | 11:37 Heita jarðgöngin Óshlíðargöng?

Mynd með frétt Samkvæmt skilti sem stillt hefur verið upp við jarðgöngin á milli Hnífsdals og Bolungarvíkur bera þau nafnið Óshlíðargöng. Nafnið vekur athygli þar sem mikið var rætt um nafngiftina á sínum tíma en Kristján L. Möller, þáverandi samgönguráðherra, tók það fram í nóvember 2007 að göngin myndu heita Bolungarvíkurgöng, en ekki Óshlíðargöng. ...
Meira


bb.is | 10.09.10 | 14:55 Göngin vígð 25. september

Mynd með frétt Bolungarvíkurgöngin, milli Bolungarvíkur og Hnífsdals, verða opnuð 25. september nk., kl. 13:30. Ögmundur Jónsson, samgönguráðherra, mun klippa borða og síðan aka fyrstu bílar í gegnum fullkláruð göngin. Samkoma verður haldin að því loknu í íþróttahúsinu í Bolungarvík þar sem samgönguráðherra, fulltrúi Vegagerðarinnar og fleiri halda ræður. „Það er í raun heilmikið ...
Meira

bb.is | 09.09.10 | 15:10 Bolungarvíkurgöng tengd

Mynd með frétt Tölvuþjónustan Snerpa á Ísafirði hefur undanfarnar vikur unnið að lagningu og tengingu á ljósleiðurum í Bolungarvíkurgöngum. Um er að ræða ljósleiðara sem notaðir eru til að þjónusta jarðgöngin en allir neyðarsímar, stjórn- og eftirlitsbúnaður í göngunum eru tengdir með ljósleiðara. Einnig mun Snerpa á næstu dögum leggja og tengja ljósleiðara fyrir ...
Meira


bb.is | 27.08.10 | 16:50 Lokið við malbikun ganganna

Mynd með frétt „Þetta er ákveðinn áfangi og rekur lokahöndina á vegagerðina í göngunum,“ segir Einar Hrafn Hjálmarsson, aðstoðarverkefnastjóri hjá Ósafli en lokið var við malbikun Bolungarvíkurganga í dag. „Malbikunin stóð yfir í tíu daga og gekk ljómandi vel.“ Mikill hiti myndaðist í göngunum á meðan malbikuninni stóð. „Malbikið er um 150 gráður þegar ...
Meira

bb.is | 27.08.10 | 11:35 Sextíu ár frá vígslu Óshlíðarvegar

Mynd með frétt Sextíu ár voru í gær liðin frá vígslu Óshlíðarvegar en hann var vígður við hátíðlega athöfn laugardaginn 26. ágúst árið 1950. Vinna við Óshlíðarveg hófst vorið 1946 og 12. október 1949 var fyrsta bílnum ekið um veginn að því er fram kemur á vefnum vikari.is. Dagar Óshlíðarvegar sem þjóðvegar verða þó ...
Meira


bb.is | 25.08.10 | 16:00 Malbikun lýkur um helgina

Mynd með frétt Malbikun vegarins gegnum Bolungarvíkurgöng gengur vel að sögn Einars Hrafns Hjálmarssonar, aðstoðarverkefnastjóra hjá Ósafli. Vonir standa til að verkinu ljúki um helgina og tekur þá við vinna við að koma fyrir vegmerkingum og skiltum auk almenns frágangs og þrifa. Einar Hrafn var ófús að gefa nákvæma dagsetningu á opnun ganganna en ...
Meira

bb.is | 13.08.10 | 14:56 Vegaframkvæmdum að ljúka

Mynd með frétt Vegaframkvæmdum í tengslum við Bolungarvíkurgöng er að ljúka. „Vegavinnan hefur gengið vel, búið er að setja fyrra lag af klæðningu í Bolungarvík og búið að malbika stærsta hlutann af veginum í Hnífsdal. Svo verður vegurinn í jarðgöngunum malbikaður í næstu viku,“ segir Einar Hrafn Hjálmarsson aðstoðarstaðarstjóri Ósafls í Bolungarvík. Hann segir ...
Meira


bb.is | 11.08.10 | 16:59 Hraðamyndavélar í Bolungarvíkurgöngum

Mynd með frétt Ríkiskaup hefur óskað eftir tilboðum í fimm hraðamyndavélar, sem á að setja upp í tveimur jarðgöngum, sem opnuð verða í haust, Bolungarvíkurgöngum og Héðinsfjarðargöngum. Er óskað eftir tilboði í vélarnar og allan búnað sem þeim tilheyrir auk tíu skápa fyrir myndavélar.
Meira

bb.is | 09.08.10 | 16:49 Bolungarvíkurgöng malbikuð

Mynd með frétt „Malbikunarframkvæmdirnar ganga ágætlega fyrir vestan. Við höfum verið að vinna í aðkomuvegunum að Bolungarvíkurgöngum og stefnum að því að byrja að malbika inn í göngunum næsta mánudag,“ segir Gunnar Örn Erlingsson hjá Hlaðbæ Colas ehf. „Við verðum að leggja klæðningu á þjóðveginn í Hnífsdal fram á fimmtudag og stefnum að því ...
Meira


bb.is | 29.07.10 | 16:49 Strangar öryggiskröfur í Bolungarvíkurgöngunum

Mynd með frétt Bolungarvíkurgöng, sem tekin verða í notkun í haust, eru byggð eftir norskum jarðgangastaðli, að sögn Gísla Eiríkssonar deildarstjóra jarðgangadeildar Vegagerðarinnar. Sama gildir um Héðinsfjarðargöng. Norski jarðgangastaðallinn tekur mið af tilskipum Evrópusambandsins sem gildir innan EES. „Göngin sem við erum að gera núna miðast við þúsund bíla umferð á sólarhring eftir nokkur ...
Meira

bb.is | 22.07.10 | 13:58 Malbikunarframkvæmdir í Bolungarvík

Mynd með frétt Hlaðbær Colas setur upp malbikunarstöð í Bolungarvík á næstu dögum. Megin verkefni stöðvarinnar verður að leggja malbik á veginn um Bolungarvíkurgöng og nýjan veg að göngunum, Hnífsdalsmegin. Þá mun Bolungarvíkurkaupstaður nýta stöðina að einhverju leyti í malbikunarframkvæmdir í bænum. Er það helst horft til hafnarsvæðisins og nýja vegtengingu milli hafnarsvæðanna sem ...
MeiraByggir á LiSA vefumsjónarkerfi frá Eskli